• Hữu: 2700
 • Hùng: -6859
 • Cương: 4222
 • Tài: -65
 • Người chi: Hùng
  Người nhận: Hùng Cương Tài
  Số tiền: 83
  Lý do: Cơm tối
  Ngày nhập: 2020-08-17 17:54:40
 • Người chi: Cương
  Người nhận: Hùng Cương Tài
  Số tiền: 60
  Lý do: Nhãn
  Ngày nhập: 2020-08-17 17:54:07
 • Người chi: Cương
  Người nhận: Hùng Cương Tài
  Số tiền: 50
  Lý do: Rác
  Ngày nhập: 2020-08-17 17:47:41
 • Người chi: Cương
  Người nhận: Hùng
  Số tiền: 4177
  Lý do: Lợn cũ
  Ngày nhập: 2020-08-17 17:47:03
 • Người chi: Hữu
  Người nhận: Hùng
  Số tiền: 2700
  Lý do: Lợn cũ
  Ngày nhập: 2020-08-17 17:46:38